Aktualności

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd spółki Solar Innovation S.A. zawiadamia, że Spółka otrzymała od Spółki OZE Capital S.A. „Akcjonariusz” zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Skan zawiadomienia znajdą Państwo w raportach ESPI.

Solar Innovation
Raporty ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd spółki Solar Innovation S.A. zawiadamia, że Spółka otrzymała od Spółki OMEGIA S.A. „Akcjonariusz” zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Skan zawiadomienia znajdą Państwo w raportach ESPI.

O Firmie

Tworzymy silną Grupę Kapitałową oferującą klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających