Podstawowe dane finansowe

 2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży19 24822 350
Zysk/Strata netto14 18010 090
Suma bilansowa73 61153 455
Aktywa trwałe22 44419 905
Aktywa obrotowe7 5048 786
Kapitał własny55 58838 716
Zobowiązania długoterminowe10 5736 883
Zobowiązania krótkoterminowe7 4507 856